Горско стопанство. Лов, риболов и ловно стопанство. Всичко за вашата градина.

УСЛУГИ В СФЕРАТА НА СТОПАНСТВОТО

"БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС" ООД е регистрирана (удостоверение 2832/28.09.2010 г.) в публичния регистър на търговци за извършване на следните дейности в горските територии:

- Възпроизводство на горите.

- Ползване на дървесина от горския фонд.

Ние Ви предлагаме следните услуги в сферата :

Консултации

Клиентите на "БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС" ООД ползват най-добрата консултантска помощ от висококвалифицирани у нас и в чужбина специалисти по горско стопанство с образователно-квалификационни степени – техник, бакалавър, магистър и доктор.

Фирмата предлага консултации в следните области:
- Лесовъдски системи за стопанисване на гори в НАТУРА 2000;
- Подготовка за сертификация по FSC на горски стопани и дървообработващи компании;
- Изготвяне на горско-стопански програми;
- Оценка на гори;
- Проекти по горските мерки на Програма за развитие на селските региони 2007 – 2013;
- Кастрене на дървета за производство на безчепова дървесина;
- Обща лесовъдска експертиза;
- Превод на специализирани текстове от и на немски и английски език;
- Географски информационни системи в горските територии;
Организиране на дърводобив за частни собственици на гори;
- Продажба на дървесина, собственост на частни лица.

Маркиране

"БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС" ООД притежава богат опит по маркиране на всички видове отгледни и възобновителни сечи в държавни, общински, кооперативни и частни гори.

Висококвалифицираният лесовъдски екип на фирмата извършва маркиране в сертифицирани по FSC гори и гори в НАТУРА 2000.

За своите клиенти фирмата предлага следните услуги:
- Експертна оценка на възможностите за ползване на дървесина от Вашите гори – видове сечи и интензивности;
- Маркиране на дървета за сеч със специализиран/траен горски спрей;
- Маркиране и на специфични видове сечи като: изборни, неравномерно-постепенна, за производство на висококачествена дървесина (Саарландски метод), сечи за трансформация и др.
- Изготвяне на съпътстващата документация: карнет-опис, сортиментна ведомост, технологичен план, позволително за сеч.
- Изготвяне на план-извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта;

Маркирането на дървета за сеч и изготвянето на съпровождащата документация се извършва съгласно изискванията на Закона за горите и Наредбата за сечите в Република България.

Фирмата е извършвала услугата маркиране за следните клиенти:
- Държавни горски стопанства - София, Клисура, Карлово, Кости, Пловдив;
- Общински гори – Чавдар, Пирдоп, Приморско, Разград;
- Горско-производителна кооперация "Борика", с. Стойките;
- "Екотекника" ООД

Ценообразуването на услугите е уникално за всеки клиент, в зависимост от площта, количеството, сложността и сроковете.

При интерес от Ваша страна, фирмата ще Ви изготви ценова оферта след запознаване с документацията и посещение на терен!

Инсталации за обработка на дивечово месо

"БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС" ООД предлага на своите клиенти комплексни решения за проектиране и изграждане на инсталации за съхраняване, преработка и продажба на дивечово месо.

Фирмата работи с висококачествени технологии и продукти на водещи немски фирми.

Екип от фирмата е участвал при изграждането на инсталациите за съхранение и преработка на дивечово месо в Държавните ловни стопанства – "Витошко", "Росица", "Черни Лом" и "Шерба".

Основните етапи/модули на тези инсталации включват:
- Модул за първична хигиена на отстреляния дивеч – почистване, претегляне, вземане на проби;
- Модул - Плюсова камера за узряване на дивечовото месо;
- Модул за дране, разфасовка на едро и дребно;
- Модул за дълбочинна преработка – мелене, мариноване, опаковане;
- Модул – Камера дълбоко замразяване;
- Модул – Експедиция на готова продукция;
- Модул – Оборудване за хигиенни и битови нужди.

Ценообразуването на различните модули и съответните продукти е уникално за всеки клиент, в зависимост от площта, количеството, сложността и сроковете.

При интерес от Ваша страна, фирмата ще Ви изготви ценова оферта след запознаване с документацията и посещение на терен!

 

 

 

 

 

| Начало | Потърсете ни | Продукти | Услуги | Презентации, полезни съвети и информация | Промоции |
| Горско стопанство | Лов и Риболов | Градина | Консултации | Маркиране | Инсталации за обработка на дивечово месо

Администрация и поддръжка на сайта: ® София Компютърс ЕООД: компютри, монитори, лаптопи: ремонт, поправка и сервиз; Изработка на сайта и Web Design: DGP | 2012-2019y.