Горско стопанство. Лов, риболов и ловно стопанство. Всичко за вашата градина.

Огледни Сечи

Представяме Ви написани от нас статии :

Стопанисване на гори в Натура 2000
Отгледни сечи

Стопанисване на гори в Натура 2000

 

 

 

д-р инж. Мартин Борисов
януари 2012 г.

 

 

 

 

 

Общи ограничения в гори Натура 2000

1  Забрана за промяна предназначението на земята, освен в интерес на   общественото здраве и безопасност или по други причини от   първостепенен обществен интерес, включително такива изразяващи се в   изключително благоприятни последици за околната среда.

2  Забрана за паша на кози.

3  Забрана за добив на листников фураж.

4  Забрана за ограждане, вкл. за  бази за интензивно развъждане на дивеча.

5  Забрана за водене на действия свързани с промяна на хидрологичния   режим.

6  Забрана за всякаква човешка дейност свързана с промяна на   местообитанието и неговите характеристики.

 

Лесовъдски изисквания за стопанисване на гори в Натура 2000

1.Толериране на местните растителни видове;

Трансформация на по-рано създадени култури

Отгледни сечи – избор на дървета на бъдещето

Възобновителни сечи – съобразени с естествената динамика на видовете.

 

 

 

2. Забрана за залесяване с чужди видове и/или произходи, както и залесяване на естествените открити пространства в местообитанието с изключение на мероприятия за защита от порои и ерозия;

Използване на местни видове и произходи

Използване на групови схеми

Използване на пионерни видове

 

 

 

 

 

 

 

 

3. При възникване на едроплощни природни нарушения е препоръчително част от засегнатата площ да не се залесява, а да се остави на естествената сукцесия;

Анализ на потенциалните рискове от ерозия и на възможностите за естествено възобновяване

Период на изчакване – 7 години,

Формиране на „предгора“

 

 

 

 

 

4. Ограничаване прилагането на лесовъдски системи за нискостъблено и за едновъзрастно стопанисване на горите;

Забрана за голи сечи,

Прилагане на дългосрочни възобновителни сечи,

Прилагане на изборно стопанисване.

 

 

 

 

5. Съхраняване на характерните за местообитанието дървесни видове и произходи при провеждане на лесовъдските дейности;

 

6. Трансформация на горскостопанските дейности от едроплощни към дребноплощни;

 

Групово-постепенни сечи,

Неравномерно-постепенни сечи,

Изборни сечи

 

 

 

7. Поддържане на мъртва дървесина до 10 м3 на хектар;

методика за инвентаризация на МД,

Достатъчни количества

 

 

8. Запазване на дървета с хралупи, единични и групи от стари дървета;

Възможни компенсации

 

 

 

9. Прилагане на природосъобразни технологии при провеждане на горскостопанските дейности;

Щадящи технологии/машини за извоз,

Опазване на горската инфраструктура по време на извоза

Използване на биоразградими масла

 

 

 

10. Запазване целостта на ландшафта при планиране на горски пътища и на съпровождащата горскостопанската дейност инфраструктура;

Определяне на оптималната гъстота на инфраструктурата

Опазване на буферни зони

 

11. Поддържане на зони около постоянните водни течения с ширина не по-малка от 15 метра, в които не се провеждат сечи или се провеждат с интензивност не по-голяма от 5 % от запаса на насажденията.

 

 

 

 

 

Компенсации за наложени ограничения

 

Австрия Natura 2000 район

Острови на старостта от min. 10 дървета на възраст по-висока от турнуса – 50EUR/год., на 10 ha – до 2 ОС

Стоящи стари и мъртви отделни дървета с d1.3>35cm по 5 EUR/дърво/год.

Люксембург

Оставяне на min. 7 дървета (d1.3>60 cm)/ha – на всеки 5 год. 6.25 EUR/m3 за бука и 10 EUR/m3  за дъба

Оставяне на min. 20m3/ha (d1.3>50 cm) лежаща и стояща МД – еднократна субсидия от 20.5 EUR/m3 за бука и 48.25 EUR/m3 за дъба. На 1 ha се субсидират до 40 m3.

 

Германия/Саарланд

Всички дървета от бука с d1,3 ≥ 80 cm се картират и маркират – обема им се заплаща по стойността на дървесина за огрев

 

 

 

 

България ????

 

 

 

 

 

 

Благодаря за вниманието!

 

 

 

 

 

 

| Начало | Потърсете ни | Продукти | Услуги | Презентации, полезни съвети и информация | Промоции |
| Горско стопанство | Лов и Риболов | Градина | Консултации | Маркиране | Инсталации за обработка на дивечово месо

Администрация и поддръжка на сайта: ® София Компютърс ЕООД: компютри, монитори, лаптопи: ремонт, поправка и сервиз; Изработка на сайта и Web Design: DGP | 2012-2019y.